ด้วย มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 จะนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท ดูรายละเอียดได้ที่ www.otep.go.th