ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

     ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และกำหนดให้นักเรียนยื่นคำร้องขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดสรรที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ได้รับคำร้องและดำเนินการจัดสรรที่เรียน
ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่ยื่นคำร้องขอให้จัดสรรที่เรียน
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารแนบท้าย

 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (pdf)

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับหารจัดสรรที่เรียน

๑.จังหวัดจันทบุรี

 ๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

      ๑.โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

      ๒.โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล   

      ๓.โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

      ๔.โรงเรียนนายายอามพิทยาคม

      ๕.โรงเรียนมะขามสรรเสริญ

     ๖.โรงเรียนสอยดาววิทยา

     ๗.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

        ๘.โรงเรียนต่างสังกัด(โรงเรียนเทศบาลจันทบุรี๑ ,โรงเรียนเทศบาลจันทบุรี๒)

 ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

     ๑.โรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล 

     ๒.โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

     ๓.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

๒.จังหวัดตราด

 ๒.๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

      ๑.โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

      ๒.โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม

             ๒.๑ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม (เพิ่มเติม)

      ๓.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

      ๔.โรงเรียนตราดสรรเสริญ

              ๔.๑ โรงเรียนตราดสรรเสริญ (เพิ่มเติม)

      ๕.โรงเรียนบ่อไรวิทยาคม

      ๖.โรงเรียนศิรีเวชเพียรอุปถัมป์(เพิ่มเติม)

 ๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

         ๑.โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม

      ๒.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

      ๓.โรงเรียนตราดสรรเสริญ

             ๓.๑ โรงเรียนตราดสรรเสริญ (เพิ่มเติม)

         ๔.โรงเรียนศิรีเวชเพียรอุปถัมป์(เพิ่มเติม)

 

หมายเหตุ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อไปรายงานตัว ณ โรงเรียนที่ประกาศรายชื่อ
ในวันที่ 23 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริงและฉบับสำเนา
2. เอกสารผลการทดสอบทางการศึกษา
3. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา ของนักเรียนและบิดามารดา และผู้ปกครอง
4. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา ของนักเรียนและบิดามารดา และผู้ปกครอง