14842111512

 

    วันที่ 12 มกราคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร
กระทำพิธีปิดการอบรมโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560
โดยมี พลโท ชัยยันต์ จิตต์ทา ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธาน
มี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคมบาง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 17
ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการรวม 300 คน
ร่วมพิธี ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

14842111350

14842111510

14842111518