IMG 3869

 

      วันที่ ๑๐ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ บก.ทท. โดย กร.ทหาร กระทำพิธีเปิดการอบรมโครงการ
"เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ"
รุ่นที่ ๔/๖๐ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ ม.ค.๖๐ มีเยาวชนจำนวน ๓๐๐ คน โดยมี นายพิทยุตน์ กงกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เป็นประธานในพิธี
มีผู้แทน ม.ท.บ.๑๙ และผู้แทน ผอ.โรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมพิธี
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ ๕ (วัดคมบาง) อ.เมือง จ.จันทบุรี

     โครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ”
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
มีนักเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ ๓๐ คน (ทั้งชายและหญิง)
พร้อมครูผู้ควบคุมนักเรียน โรงเรียนละ ๒ คน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังนี้

1. เบญจมานุสรณ์
2.มะขามสรรเสริญ
3.ขลุงรัชดาภิเษก
4.โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
5.ทุ่งขนานวิทยา
6.แหลมสิงห์ “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์”
7.แก่งหางแมวพิทยาคาร
8. นายายอามพิทยาคม
9.คิชฌกูฏวิทยา

 

IMG 3813

 

IMG 3856

 

IMG 3878

 

IMG 3911

 

IMG 3913

 

IMG 3916

 

IMG 3926

 

IMG 3928

 

IMG 3935