ด้วยชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  กำหนดจัดประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับผู้สนใจลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนชยางกูร ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ ๒๐ เลขที่บัญชี ๓๒๑-๐-๔๖๙๓๒-๖  และส่งหลักฐานการโอนไปที่ นางกมลทิพย์ สงวนรัมย์  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๒๕๔๖ - ๓๕๒๕๔๖ได้ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙