ด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอส่งประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การให้โควต้าบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร 

ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php