ด้วยบริษัท เอส แอนด์ ดี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการผลิต Chef และผู้บริหารร้าน เพื่อสนับสนุนการขยายตัวธุรกิจของบริษัททั้งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ชั้น ม.๖ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒ มหาวิทยาลัย ได้แก่

๑. โครงการทุนปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ

๒. โครงการทุนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

                                                                                    รายละเอียด

                                                                                    เอกสาร ๑

                                                                                    เอกสาร ๒

                                                                                    เอกสาร ๓

                                                                                    เอกสาร ๔

                                                                                    เอกสาร ๕