ด้วย บ.เอส แอน พี เปิดรับรับสมัครนักศึกษาที่จบ ม.๓ เข้าศึกษาต่อ ปวช. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขางานธุรกิจค้าปลีก และประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ รายละเอียดได้ที่  www.snpfood.com

                                                                                      รายละเอียด