ด้วยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และบริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  จะจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลเพื่อการศึกษา ๑๐๑๕ เรื่อง "ดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน" ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ขอเชิญชวนประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยไม่เสียค่าใชจ่ายในการประชุมสัมมนา สำหรับค่าเบี้ยงเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เบิกที่ต้นสังกัด