ด้วย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อสุขภาวะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระบบรับตรงโดยคณะ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.am.mahidol.ac.th