ด้วย สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประกวดภาพถ่ายการศึกษา ๕ ช่วงวัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักว่าการศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ี www.onec.go.th