ด้วยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) ระดับปริญญาตรี ๕ ปี รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ในระบบโควตาเรียนดี ระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  และระบบรับตรง ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙  ดูรายละเอียดได้ที่ http://amc.chandra.ac.th