IMG 9184

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโล่เกียรติยศ และ เกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยฬึกษา เขต 17 ในฐานะที่ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรุ้ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับที่ 10 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 

 

IMG_9014 IMG_9012 IMG_9008    IMG_9190 IMG_9184