ผลการคัดเลือกผลงาน / วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

เลือกดาวน์โหลดแยกตามกลุ่มสาระฯ หรือ ดาวน์โหลดรวมทั้งหมด(.zip)   แก้ไขเพิ่มเติม <ภาษาอังกฤษ>

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ  

Best of the Best Practices

Best of the Best