ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
 เรือง  ผลการคัดเลือก"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2559
download