สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัติให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ในฐานะที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เป็นอันดับที่๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นอันดับที่๑๐ และคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในอันดับที่๙ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐