เกียรติบัตร
มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการอ่าน เขียน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)ปีการศึกษา2560

 

emes02.1

 

 

 

emes02.2