ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติงานบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ ดามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

download pdf