ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) โครงการคืนครูให้นักเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

download