ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรด้านคณิตศาสตร์

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมคลังสมอง รอบที่ 2

 

download pdf