มติที่ประชุม กศจ.จันทบุรี  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

                        -  ย้ายครู  เดินทางภายในวันที่ 10 มกราคม 2560
                        -  บรรจุ  ในวันที่ 4 มกราคม 2560

                                                                   download