ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
download