การอบรมพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.17

ระหว่างวันที่ วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์

สามารถดาวโหลดไฟล์เอกสารการอบรม และสามารถนำไปขยายผลในโรงเรียนได้ที่นี่ : (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ,สำหรับครู

ดาวโหลดแบบตัวอย่างสังเคราะห์สมรรถนะที่จำเป็นต้องพัฒนาได้ ที่นี่ 

ดาวโหลดสรุปการสังเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษาได้ ที่นี่