ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (บรรจุชุดที่ 2) 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

download