ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
รายชื่อศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประเมินในระดับดีเ่ด่น
(ครัั้งที่ 1 ..1 เมษายน 2559)
คลิกที่นี่ 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
รายชื่อบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค(2)
ผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประเมินในระดับดีมาก และดีเ่ด่น 
(ครัั้งที่ 1 ..1 เมษายน 2559)

 คลิกที่นี่