สถิติจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย        
            กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
download