ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค,.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ในการประชุมครั้งที่ 10/ 2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2558
download