ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
เรื่อง  รายละเอียดองค์ประกอบคะแนนการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2559

download