ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00น.

ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พร้อมทั้งเอกสาร....

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม