advertise

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ได้กำหนดมาตรการในการป้องกัน การทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560  ดังนี้

                   “ห้ามมิให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสารจำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยเด็ดขาด

                   หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวโปรดแจ้งโดยตรงที่ นายพิทยุตม์  กงกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  

โทร. 086 147 4381

(ทั้งนี้ได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติแล้ว  ขอให้แจ้งกำชับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด)