เรื่อง การสำรวจข้อมูลเด้กในวัยการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุ 3-18 ปี ปีการศกึษา 2559

                    ดาวน์โหลด   หนังสือ สพม.17

                    ดาวน์โหลด   บัญชีรายชื่อเด็กในเขตพื้นที่บริการ อายุ 3-18 ปี 2559