ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบรายงานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน สพม.17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 888
แบบนิเทศฯ ST1 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สพม.17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1257
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1730
file การวิเคราะห์และรายงานการผล O-NET 2558 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 2818
ผลการคำนวณคะแนนขีดจำกัดล่าง จากคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนนสังกัด สพม.17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 2195
File บันทึกโครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้น ม.ต้น เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1060
ไฟล์เอกสาร นพ.ยงยุทธ์ 20 พ.ค.2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 919
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2558 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1071
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฮิต: 834
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ สสวท. ฮิต: 889