ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปรับปรุง ผลการคำนวณคะแนนขีดจำกัดล่าง จากคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 คะแนนมาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งช้ 5.4 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1086
แบบรายงานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน สพม.17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 964
แบบนิเทศฯ ST1 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สพม.17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1363
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1835
file การวิเคราะห์และรายงานการผล O-NET 2558 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 3184
ผลการคำนวณคะแนนขีดจำกัดล่าง จากคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนนสังกัด สพม.17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 2423
File บันทึกโครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้น ม.ต้น เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1138
ไฟล์เอกสาร นพ.ยงยุทธ์ 20 พ.ค.2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 989
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2558 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1144
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฮิต: 901