ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คู่มือประกอบการประชุมทางไกลชมการถ่ายทอดฯ พัฒนา Core Smart Trainer 25-26 ต.ค.2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1006
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 12297
ผลการคัดเลือก/ประเมิน Best Practice 4H กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปี 59 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1316
คู่มือการนิเทศการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้นำการนิเทศ : Smart Trainers : สพม.17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 864
เอกสาร และ powerpoint การประชุมปฏิบัติการสร้างความพร้อมการปฏิรูประบบประเมินและการประกันคุณภาพ วันที่ 2 กันยายน 2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 866
ปรับปรุง ผลการคำนวณคะแนนขีดจำกัดล่าง จากคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 คะแนนมาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งช้ 5.4 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 921
แบบรายงานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน สพม.17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 819
แบบนิเทศฯ ST1 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สพม.17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1152
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1630
file การวิเคราะห์และรายงานการผล O-NET 2558 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 2646