ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบรายงานการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขียนโดย Nattakorn ฮิต: 1107
การประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ สพม.17 เขียนโดย ืnatty ฮิต: 1029
แนวทางการดำเนินงานการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1226
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1304
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ VDO Conference เขียนโดย Super User ฮิต: 877
คู่มือประกอบการประชุมทางไกลชมการถ่ายทอดฯ พัฒนา Core Smart Trainer 25-26 ต.ค.2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1189
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 13914
ผลการคัดเลือก/ประเมิน Best Practice 4H กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปี 59 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1524
คู่มือการนิเทศการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้นำการนิเทศ : Smart Trainers : สพม.17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1050
เอกสาร และ powerpoint การประชุมปฏิบัติการสร้างความพร้อมการปฏิรูประบบประเมินและการประกันคุณภาพ วันที่ 2 กันยายน 2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1008