ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ สพม.17 เขียนโดย ืnatty ฮิต: 933
แนวทางการดำเนินงานการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1133
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1192
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ VDO Conference เขียนโดย Super User ฮิต: 814
คู่มือประกอบการประชุมทางไกลชมการถ่ายทอดฯ พัฒนา Core Smart Trainer 25-26 ต.ค.2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1094
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 13086
ผลการคัดเลือก/ประเมิน Best Practice 4H กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปี 59 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1405
คู่มือการนิเทศการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้นำการนิเทศ : Smart Trainers : สพม.17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 955
เอกสาร และ powerpoint การประชุมปฏิบัติการสร้างความพร้อมการปฏิรูประบบประเมินและการประกันคุณภาพ วันที่ 2 กันยายน 2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 940
ปรับปรุง ผลการคำนวณคะแนนขีดจำกัดล่าง จากคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 คะแนนมาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งช้ 5.4 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1001