ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
PowerPoint & DVD การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทีม Smart Trainers Sesa17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 796
เล่มแนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0 สพม.17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1342
คู่มือการใช้ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย Nattakorn ฮิต: 1977
Power point การอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 822
ภาพรวมผลคะแนน O-NET สพม. 17 เขียนโดย Super User ฮิต: 2619
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เขียนโดย Nat ฮิต: 949
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 787
สื่อวีดีทัศน์ "แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET" ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 872
Template และ สรุปผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 15 มาตรฐาน สพม.17 เขียนโดย Nattakorn ฮิต: 1266
ดาวน์โหลดเอกสาร "แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR" และ "คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ" ของ สำนักทดสอบ สพฐ. เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 4432