ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เล่มแนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0 สพม.17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1216
คู่มือการใช้ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย Nattakorn ฮิต: 1675
Power point การอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 728
ภาพรวมผลคะแนน O-NET สพม. 17 เขียนโดย Super User ฮิต: 2428
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เขียนโดย Nat ฮิต: 859
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 703
สื่อวีดีทัศน์ "แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET" ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 785
Template และ สรุปผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 15 มาตรฐาน สพม.17 เขียนโดย Nattakorn ฮิต: 1168
ดาวน์โหลดเอกสาร "แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR" และ "คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ" ของ สำนักทดสอบ สพฐ. เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 3508
แบบรายงานการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขียนโดย Nattakorn ฮิต: 1010