ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน เขียนโดย nattakorn ฮิต: 809
มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เขียนโดย nattakorn ฮิต: 255960
เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม "กิจกรรมเยาวชนไทยทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรฯ" เขียนโดย Super User ฮิต: 1042
เผยแพร่เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2560 ฉบับ Digital เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 2549
ชุดเอกสาร "เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 3417
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 17 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ บริหารสหวิทยาเขตฯและบริหารเครือข่ายฯ เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1148
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 17 เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 864
ผลการคัดเลือก Best of the Best จากงาน “ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.๑๗ สู่วิถีคุณภาพ : Success Story Symposium SESA 17 :S-S-S-S 2017” เมื่อ วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1269
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 580
PowerPoint & DVD การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทีม Smart Trainers Sesa17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 703