ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คะแนนภาพรวม O-net ชั้น ม.3 และ ม.6 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.17 เขียนโดย Super User ฮิต: 4694
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เรื่อง โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดทำภาพยนตร์สั้นฯ เขียนโดย nattakorn ฮิต: 346
ผลคะแนนการสอบ O-net ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จันทบุรีและตราด เขียนโดย Super User ฮิต: 1312
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งสหวิทยาเขต ของ สพม.17 เขียนโดย nattakorn ฮิต: 682
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหาร (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5 เขียนโดย nattakorn ฮิต: 520
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน เขียนโดย nattakorn ฮิต: 526
ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน เขียนโดย nattakorn ฮิต: 724
มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เขียนโดย nattakorn ฮิต: 234831
เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม "กิจกรรมเยาวชนไทยทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรฯ" เขียนโดย Super User ฮิต: 962
เผยแพร่เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2560 ฉบับ Digital เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 2294