ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตออนไลน์ : สพม.๑๗ เขียนโดย ืnattakorn ฮิต: 1561
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดและสหวิทยาเขต จังหวัดตราด เขียนโดย Super User ฮิต: 666
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดและสหวิทยาเขต จังหวัดจันทบุรี เขียนโดย Super User ฮิต: 722
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สพม.๑๗ ที่ ๗๙/๒๕๖๑ เขียนโดย Super User ฮิต: 719
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เขียนโดย ืnattakorn ฮิต: 536
คะแนนภาพรวม O-net ชั้น ม.3 และ ม.6 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.17 เขียนโดย Super User ฮิต: 5267
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เรื่อง โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดทำภาพยนตร์สั้นฯ เขียนโดย nattakorn ฮิต: 475
ผลคะแนนการสอบ O-net ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จันทบุรีและตราด เขียนโดย Super User ฮิต: 1646
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งสหวิทยาเขต ของ สพม.17 เขียนโดย nattakorn ฮิต: 922
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหาร (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5 เขียนโดย nattakorn ฮิต: 665