ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”  ของ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

 

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR.pdf

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ.pdf