แนวทางการดำเนินงานการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารประกอบการดำเนินงานของสถานศึกษา
ตามแนวทางการดำเนินงานการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เอกสารประกอบ

1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ / pdf

2 แนวทางการดำเนินงานการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  / word

3 การเทียบเคียง/ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาฯ  / word

4 ร่างประกาศโรงเรียนเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  / word

5 ร่างประกาศโรงเรียนเรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานฯ  / word