สำนักทดสอบฯ สพฐ. จัดทำโครงสร้างข้อสอบการทดสอบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

ของชั้น ม.3 และ ม.6 สามารถ download  เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET  ปี 2559

เชิญ click ตามชั้นค่ะ    ม.3    ม.6