เพิ่มไฟล์ word แล้ว
คู่มือประกอบการประชุมทางไกลชมการถ่ายทอด

การประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” ระดับ
เขตพื้นที่ ที่จะมีขึ้น ในวันที่ 25-26 ต.ค. 2556
เชิญดาว์โหลดค่ะ  Download  pdf     Download word1  Download word2   Download word3