คู่มือการนิเทศการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : 

กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของผู้นำการนิเทศ : Smart Trainers : สพม.17

DOWNLOAD Click  คู่มือการนิเทศ pdf   คู่มือการนิเทศ word