เอกสาร และ powerpoint การประชุมปฏิบัติการสร้างความพร้อมการปฏิรูประบบประเมินและการประกันคุณภาพ  
วันที่ 2  กันยายน 2559  
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา 1  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  

 download  ร่างกรอบมาตรฐาน IQA new  word   pdf

 download  ตาราง ร่างกรอบมาตรฐาน IQA new    word   pdf

 download  Power point (ศน.สุริศา) IQA new   ppt  

 download  Power point แนวทางประเมิน รอบสี่  สมศ. (ของ ดร.คมศร) pdf