ปรับปรุ  ผลการคำนวณคะแนนขีดจำกัดล่าง จากคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558  ของโรงเรียนนสังกัด สพม.17

สำหรับใช้การประเมิน คะแนนมาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งช้ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
(ร้อยละ.. จำนวนผู้เรียนได้ผลการทดสอบรวบยอดเฉลียระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือเขตพื้นทีฯกำหนด)
ไฟล์ pdf

คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลด