File บันทึกโครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้น ม.ต้น
โครงการการขับเคลื่อนลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ : กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำการนิเทศ :
Smart Trainer ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2559   ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลโครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559  ประกอบการอบรมด้วย 
คลิ๊ก เพื่อดาว์นโหลดค่ะ