ด้วย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อเพิ่มพูลความรู้ความสามารถทางด้านการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขั้น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kusol.org