ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดเปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ดังนี้

๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ช่วงชั้นที่ ๑-๓ รุ่นที่ ๓ เปิดอบรมระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. หลักสูตรการอบรมครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑-๓ รุ่นที่ ๑ เปิดอบรมระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกล่วงหน้าได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็ปไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป