ดาว์โหลดตามลิงค์ ค่ะ

๑. คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
     https://drive.google.com/a/esdc.go.th/file/d/0B_lrqIoGC_DaVnJCeUhodVhWV28/view?pli=1

๒. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
      https://drive.google.com/a/esdc.go.th/file/d/0B_lrqIoGC_DaQ1QzTG9LSWxNZzQ/view?pli=1

๓. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ –       
    https://drive.google.com/a/esdc.go.th/file/d/0B_lrqIoGC_DabUpTTWNHR2V1OWM/view?pli=1

๔. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
     https://drive.google.com/a/esdc.go.th/file/d/0B_lrqIoGC_DaRHRCLUtwX1VXeDQ/view?pli=1