ด้วย บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (ประเทศไทย)จำกัด ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ "ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยเก่งอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย (ราชเทวี) กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ  สำหรับผู้สนใจ ส่งใบตอบรับได้ที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 

                                                                                       ดาวน์โหลดได้ที่

                                                                                 1.แบบตอบรับ 27-11-58

                                                                                 2.แบบตอบรับ 28-11-58