ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  จะจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด โดยส่งทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘