บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ดาว์นโหลดที่นี่  

การพัฒนากลไกลขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง

การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาฯ